Nicosia Address Details
Address: 22 Kykkou Nikiforou Street,Agia Koroni
Palechori, Nicosia
Telephone: 22642314